سخن راجر لوین درباره حل مسائل

ما بیش‌تر از این که به کودکان مسئله‌ای برای حل کردن بدهیم، پاسخی برای به خاطر سپردن پیش رویشان می‌گذاریم.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۲-۱۸ ۱۵:۴۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما