رادلف اشتاینر

رادلف اشتاینر

بالاترین کوشش ما باید پروراندن انسان های آزاد و توانایی باشد که می توانند راه و هدف زندگی خودشان را تعیین کنند و آن را ابراز کنند.

راهنما

ديدگاه شما