رنه دکارت

رنه دکارت

خواندن کتاب های خوب مانند سخن گفتن با برترین انسان ها در سده های گذشته است.

راهنما

ديدگاه شما