سخن لیز آرم بروستر درباره کودکان

من کودکان را به این جهان آوردم، زیرا نیاز به نور بود، نوری که هر کودکی با خود می‌تواند به این جهان بیاورد.

راهنما

ديدگاه شما