مادلین لینگل

مادلین لینگل

تو تنها می توانی کتابی را بنویسی که می خواهد نوشته شود. اگر این کتاب، برای بزرگ سالان بسیار دشوار باشد، آن گاه می توانی بگویی که آن را برای کودکان نوشته ای!

راهنما

ديدگاه شما