ماریا مونتسوری

سخن ماریا مونتسوری درباره به کمال رسیدن کودکان

تنها کار عملی و تجربه‌کردن کودک را به کمال می‌رساند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۹-۰۴ ۱۸:۰۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما