میشل دو مونتاین

بازی های کودکان دشوارند. آن ها در هیچ زمان دیگر، همانند ساعتی که به بازی سرگرمند، جدی نیستند.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام