سخن میشل دو مونتاین درباره بازی کودکان

بازی‌های کودکان دشوارند. آن‌ها در هیچ زمان دیگر، همانند ساعتی که به بازی سرگرمند، جدی نیستند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۲-۱۶ ۱۲:۴۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما