نیل پستمن

نیل پستمن

کودکان پیام های زنده ما برای زمانی هستند که هرگز در آن نخواهیم بود!

راهنما

ديدگاه شما