سخن ویکتور هوگو در کتاب بینوایان درباره اهمیت خواندن

ویکتور هوگو

آموزش خواندن، روشن‌کردن آتش را می‌ماند؛ هر واژه که بر زبان رانده می‌شود، یک اخگر روشن‌کننده است.

راهنما

ديدگاه شما