ویکتور هوگو در کتاب بینوایان

ویکتور هوگو

آموزش خواندن، روشن کردن آتش را می ماند؛ هر واژه که بر زبان رانده می شود، یک اخگر روشن کننده است.

راهنما

ديدگاه شما