چند رهنمود برای ترویج خواندن نوجوانان ۱۳ سال به بالا

  • برای تشویق این گروه از نوجوانان لازم است که از یک سو شما با روحیات و علاقه آن ها آشنا باشید و از سوی دیگر با آشنایی که از کتاب های مناسب روز و در عین حال جالب برای این گروه سنی از نوجوانان به دست می آورید، راه هایی را برای تشویق آن ها به خواندن کتاب بیابید.
  • موضوع هایی که نوجوانان به خواندن آن علاقه نشان می دهند، معمولا با علاقه و سلیقه شما بسیار متفاوت است. در انتخاب موضوع سختگیر نباشید و تلاش شما بر این باشد که آن ها کتاب بخوانند تا هر چه بیشتر به کتابخوانی عادت کنند. موضوع کتاب ها به مرور زمان دگرگون می شود.
  • نوجوانان به خواندن نشریات علاقه بیشتری نشان می دهند. این علاقه آن ها را تشویق کنید و نشریه های مناسبی را برگزینید و در اختیار آن ها قرار دهید.
  • از آن جا که نوجوانان به کامپیوتر و استفاده از اینترنت علاقه زیادی نشان می دهند،‌می توانید با یکدیگر به جستجوی مو ضوع هایی که فرزندتان علاقه بیشتری نشان می دهد بپردازید. جستجو و گزینش مطالب از میان ده ها مطلبی که یافت می شود،‌او را به خواندن بیشتر تشویق می کند. مقاله مورد نظر او را پرینت  بگیرید و با یکدیگر بخوانید و درباره آن با یکدیگر گفت و گو کنید.
راهنما

ديدگاه شما