کنفسیوس

کنفسیوس

مهم نیست که فکر می کنید خیلی گرفتار هستید. یا باید برای خواندن وقت بگذارید یا به بی تفاوتی خودخواسته تسلیم شوید.

راهنما

ديدگاه شما