شعر باران از پروین دولت آبادی

ابر سیاه ابر سفید

رو آسمان پرده کشید

باران دانه دانه

ریخت روی حوض خانه

نشست رو برگ گل‌ها

رو غنچه‌های زیبا

 

رو بوته‌های گندم

رو خانه‌های مردم

 

برگ درخت را تر کرد

از شاخه‌ها گذر کرد

 

باران دانه دانه

آمد رو بام خانه

 

پروین دولت آبادی

نویسنده
پروین دولت آبادی
پدیدآورندگان:
Submitted by editor on