لالایی شیرازی

لالایی شیرازی

لالالالا، گل آبشن

کاکا رفته چشوم روشن

لالالالا، گل خشخاش

کاکا رفته خدا همراش

لالالالا، گل زیره

بچه ام آروم نمی گیره

گل سرخ منی شاله بمونی

ز عشقت می کنم من باغبونی

تو که تا غنچه ایی بوئی نداری

همین که وا شدی با دیگرونی

لالایت می گم و خوابت نمی آد

بزرگت می کنم یادت نمی آد

عزیز کوچکم رفته به بازی

به پای نازکش بنشینه خاری

به منقاش طلا خارش درآرید

بدستمال حریر رویش ببندید

لالالالا گل پسته

بابات رفته کمر بسته

لالالالا گل خشخاش

بابات رفته خدا همراش

لالالالا گل نعنا

بابات رفته شدم تنها

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۰-۱۳ ۰۹:۲۷
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب تاریخ ادبیات کودکان ایران جلد اول
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.