بنیاد خواندن هلند

Stichting Lezen Nederland
یاد خواندن هلند

بنیاد خواندن هلند در سال ۱۹۸۸ از سوی "انجمن فروشندگان کتاب هلند"، "انجمن ناشران هلند" و "انجمن کتابخانه ملی" هلند بنیان گذاری شد.

گردانندگان این بنیاد می کوشند تا ساکنان هلند چه آن ها که به زبان هلندی سخن می گویند و چه کسانی که زبان فریزی (دومین زبان رسمی هلند) را به کار می برند،‌ لذت خواندن را هر چه بیشتر احساس کنند. بنیاد خواندن هلند را می توان هماهنگ کننده و مدیر فعالیت های ترویج خواندن در هلند دانست. از سال ۱۹۹۴ وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند، مسئولیت اداره و تقسیم بودجه ترویج خواندن کشور را بر عهده بیناد خواندن گذاشته تا سرمایه گذاری برای ترویج خواندن به درستی انجام شود. این بنیاد فعالیت‌های ترویج خواندن در کشور را با یکدیگر هماهنگ می کند و آن ها را در ارتباط با هم قرار می دهد، از نوآوری ها و گسترش روش‌ها، ابزار و پژوهش های علمی درباره ترویج خواندن پشتیبانی می کند و به پیش برد آن ها کمک می کند.

در بنیاد خواندن، اولویت با افراد زیر ۱۸ سال است. این بنیاد، از سازمان‌ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی به شکل گسترده پشتبانی می کند و افراد متخصص را به سازمان های مرتبط معرفی می کند. بنیاد خواندن، سازمان‌دهی برنامه‌های تبلیغاتی برای تشویق مردم به کتاب خوانی را نیز بر عهده دارد، برنامه هایی مانند مسابقه ملی بلندخوانی کتاب و روزهای ملی بلندخوانی کتاب. پروژه ها و برنامه های دیگر ترویج خواندن در جهان را در بخش تجربه های جهانی ترویج خواندن بخوانید.

با برخی از پروژه های بنیاد خواندن هلند آشنا شوید:

راهنما
نوع محتوا: 
مکان

ديدگاه شما