شعر گل سرخ زیبای من از ویلیام ‌بلیک

به دستم داد روزی مهربانی

گلی از روشنی در شب چراغی

که زیباتر از آن هرگز نیاورد

 بهار مهربان درهیچ باغی

ولیکن من گل زیبای او را

 به دستش دادم و با مهر گفتم:

«گلی در باغچه دارم شکفته

که صبح از خنده‌اش چون گل شکفتم!»

به دیدار گل خود رفته، گفتم

که با پروردنش شادم شب و روز

دمی زیبایی و شادابی او

نخواهد رفت از یادم شب و روز

ولی دیدم گل من از حسادت

 پریشان گشت و از من روی گرداند

 چو دستم را به سویش پیش بردم

 سر انگشت مرا با خار سوزاند.

 

ویلیام‌بلیک

شاعرونقاش انگلیسی

 

 

نویسنده:
پدیدآورندگان:
کلیدواژه:
Submitted by skyfa on