حمام داشتیم بچه‌ها خوردند

حمام داشتیم بچه‌ها خوردند

یکی از مردمان شهر در قریه‌ای فرود آمد. بامداد صاحب‌خانه پرسید که: آیا شما حمام دارید؟؟ مرد نزد زن رفته بدو گفت: مهمان از ما حمام خواهد، آیا تو دانی حمام چه‌باشد؟ زن نیز در فکر فرو رفته معنی کلمه ندانست و گفت: به مهمان بگوی حمام داشتیم ولی امروز صبح بچه‌ها خوردند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۰۴-۰۲ ۰۷:۵۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما