فهرست کتابک به مناسبت روز اینترنت امن، ۱۷ بهمن

«روز اینترنت امن» در فوریه هر سال برگزار می‌شود تا آگاهی مردم را نسبت به اینترنت ایمن برای همه، به ویژه برای کودکان و جوانان افزایش دهد. روز اینترنت ایمن فرصتی عالی برای محیط‌های کاری، سازمان‌های اجتماعی، مدارس، صنعت، دولت و خانواده‌ها است تا به آموزش ایمنی آنلاین پرداخته و آن را ترویج دهند.

کتابک برای روز اینترنت امن کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

روشن خاموش! -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۷)/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب روشن خاموش! -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۷)/ خرید کتاب روشن خاموش! -مجموعه‌ی تصمیم بگیر عمل کن (۷))

بابام و اینترنت/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بابام و اینترنت/ خرید کتاب بابام و اینترنت)

پرنده کوچولو و ماجراهای امنیت در اینترنت/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب پرنده کوچولو و ماجراهای امنیت در اینترنت/ خرید کتاب ٰٰپرنده کوچولو و ماجراهای امنیت در اینترنت)

اینترنت شبیه چاله است – کودک و امنیت در اینترنت/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اینترنت شبیه چاله است – کودک و امنیت در اینترنت/ خرید کتاب اینترنت شبیه چاله است – کودک و امنیت در اینترنت)

تصمیم بزرگ دیجی اردک/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب تصمیم بزرگ دیجی اردک/ خرید کتاب ٰتصمیم بزرگ دیجی اردک)

حواست به دُمت باشه! در دنیای دیجیتال – کتاب‌های جولیا/  برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب حواست به دُمت باشه! در دنیای دیجیتال – کتاب‌های جولیا/ خرید کتاب حواست به دُمت باشه! در دنیای دیجیتال – کتاب‌های جولیا)

مجموعه‌ی پرنده‌ی اینترنت باز/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی پرنده‌ی اینترنت باز/ خرید کتاب مجموعه‌ی پرنده‌ی اینترنت باز)

زمانی دور از تکنولوژی – راهنمای کودک برای فاصله گرفتن از فضای مجازی و تفریح در دنیای واقعی – مهارت‌های زندگی ۱۷/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ٰزمانی دور از تکنولوژی – راهنمای کودک برای فاصله گرفتن از فضای مجازی و تفریح در دنیای واقعی – مهارت‌های زندگی ۱۷/ خرید کتاب زمانی دور از تکنولوژی – راهنمای کودک برای فاصله گرفتن از فضای مجازی و تفریح در دنیای واقعی – مهارت‌های زندگی ۱۷)

در اینترنت خواندم – مجموعه‌ی کتابدار دوست‌‌داشتنی ما/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب در اینترنت خواندم – مجموعه‌ی کتابدار دوست‌‌داشتنی ما/ خرید کتاب در اینترنت خواندم – مجموعه‌ی کتابدار دوست‌‌داشتنی ما)

چطور در فضای مجازی مراقب خودمان باشیم؟ – مجموعه راهنمای دختر امروزی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب چطور در فضای مجازی مراقب خودمان باشیم؟ – مجموعه راهنمای دختر امروزی/ خرید کتاب ٰچطور در فضای مجازی مراقب خودمان باشیم؟ – مجموعه راهنمای دختر امروزی)

دنیای مجازی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دنیای مجازی/ خرید کتاب دنیای مجازی)

دختران و فضای مجازی – آنچه دختران باهوش باید بدانند/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دختران و فضای مجازی – آنچه دختران باهوش باید بدانند/ خرید کتاب دختران و فضای مجازی – آنچه دختران باهوش باید بدانند)

رفتار مناسب ـ آنچه دختران باهوش باید بدانند/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب رفتار مناسب ـ آنچه دختران باهوش باید بدانند/ خرید کتاب رفتار مناسب ـ آنچه دختران باهوش باید بدانند)

دختران و اینترنت  ـ آنچه دختران باهوش باید بدانند/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ٰدختران و اینترنت  ـ آنچه دختران باهوش باید بدانند/ خرید کتاب ٰدختران و اینترنت  ـ آنچه دختران باهوش باید بدانند)

میلیون‌ها/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب میلیون‌ها/ خرید کتاب میلیون‌ها)

در انتظار یک زندگی طبیعی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب ٰٰدر انتظار یک زندگی طبیعی/ خرید کتاب در انتظار یک زندگی طبیعی)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on