مولانا

سخن مولانا درباره ارتباط با کودک

چون که با کودک سر و کارم فتاد

هم زبان کودکان باید گشاد

مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بیان این خبر کی کلموا الناس علی قدر عقولهم

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۱-۲۲ ۱۷:۳۶
متن سفارشی:

دیدگاه هاديدگاه شما