"حرف زدن، نوشتن، خواندن" !

"حرف زدن، نوشتن، خواندن" !

 از کودکان کلاس دوم خواسته بودم سه تصویر را که دوست دارند روی کاغذ A4 بچسبانند و با خود به کلاس بیاورند.

از آن ها خواستم هرکدام رو به روی هم کلاسی ها بایستند و برگه شان را به آن ها نشان دهند و بگویند چرا این تصویر را دوست دارند؟ هنگام انتخاب یا چسباندن این تصویر چه احساسی داشتند درباره این تصویر چه فکر می کنند؟ 

بعد از تمام شدن صحبت کودکان از آن ها خواستم هرکدام دست کم یک جمله زیر هر تصویر بنویسند یا درباره تصویرها داستانکی بنویسند. 

حرف زدن، نوشتن، خواندن

در پایان، نوشته های شان را برای یکدیگر خواندند. گروهی، فقط یک جمله زیر تصویر نوشته بودند. عده ای برای هر تصویر یک داستانک ساخته بودند و بعضی هم تصاویر را به هم مربوط کرده و داستانکی ساخته بودند. همه را تشویق کردم و برای شان گفتم که خودشان بیرون از کلاس هم می توانند هر وقت خواستند این کار را انجام دهند. کودکان حرف زدند، نوشتند، خواندند و لذت بردند. 

این فعالیت را فخری ذهبیون در انجمن دوست داران ادبیات کودک اصفهان اجرا کرده است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۷-۰۹ ۱۵:۱۳
آموزگاران و مربیان:
نویسنده:
فخری ذهبیون
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.