بازی های با قلم و کاغذ برای کودکان

Drawing Games for Kids

طراحی- بازی ها راهی بسیار مناسب¬اند تا کودکان را وادار کنیم که مدادی به دست گیرند و روی صفحه حرکت دهند. با این کار، آن¬ها ایجاد نقش روی کاغذ را تمرین می-کنند، مغزهای کوچک¬شان را به کار می¬گیرند تا به چیزی فراتر از صرف طراحی بیندیشند و نیز سرگرم می¬شوند.

دراین¬جا مجموعه ای ازاین نوع بازی¬ها را آورده ایم که می¬توانید با کودکان¬تان آزمایش کنید: در خانه، در ماشین یا در اتاق¬های انتظار که منتظر بودن در آن¬ها همیشه ناخوشایند است.

طراحی موجود عجیب

منشأ این طراحی- بازی که بسیار سرگرم کننده است، هنرمندان شیفته¬ی سبک سورئالیسم بودند. یک نفر با یک کاغذ و وسیله ای برای طراحی، بازی را شروع می¬کند و بخشی از یک شیئ یا جانور را می کشد. سپس، ورق را طوری تا می کند که جز قسمت کوچکی از طرح کشیده شده، بقیه¬ی آن دیده نشود. سپس، کاغذ را به نفر بعدی می¬دهد تا طراحی را از همان¬جا که نفر پیش تمام کرده¬است ادامه دهد. نفر دوم هم پس از پایان طراحی اش، ورق را طوری تا می¬کند که جز قسمت کوچکی از طراحی مشخص نباشد و آن را به نفر بعدی می¬دهد تا طرح را ادامه دهد و سپس، جز قسمت کوچکی ازطراحی خود، بقیه را با تا زدن ورق کاغذ بپوشاند. بازی همین طور ادامه پیدا می¬کند تا همه¬ی کاغذ پر شود.

شما می¬توانید کاغذ را از وسط تا کنید و هر فردی نیمی از کاغذ را طراحی کند. یا اگر می¬خواهید بازی سخت تر شود، آن را به چهار قسمت یا بیش¬تر تا بزنید. این بازی فضای سرگرمی و تفریح ایجاد خواهد کرد.

طراحی با خطوط درهم

یک مدادو یک برگه کاغذ بردارید و تمام کاغذ را خط خطی کنید. این کار به خودی خود سرگرم کننده است، اما می¬توان هیجان بیش¬تری هم به آن افزود! به خط خطی ها نگاه کنید و سعی کنید چیزهایی درون آن ببینید. وقتی شکلی پیدا کردید، با ماژیک سیاه یا خودکار خط¬های اطراف آن را پر رنگ کنید. بگذارید بقیه¬ی خط خطی ها به عنوان پس زمینه باقی بمانند. یا می¬توانید شکل¬های بیش¬تری در خط خط های باقی مانده پیدا کنید. اگر دوست دارید شکل¬تان را رنگ کنید.

طراحی با چراغ قوه

اشیایی را جلو دیوار بگذارید. به دیوار یک تکه کاغذ بچسبانید و با چراغ قوه اشیا را روشن کنید تا سایه شان روی کاغذ چسبیده شده به دیوار بیفتد. اطراف سایه ها را خط بکشید. طرحی که به¬دست می آید، کمی کج و کوله تر از شیء اصلی است. می¬توانید به اطراف طراحی تان منظره¬هایی اضافه کنید یا سایه¬ی چندین شیء را روی همان کاغذ بکشید (اسباب بازی های کوچک مرد عنکبوتی برای این کار خیلی مناسب هستند).

باز هم چند طراحی- بازی

در این بازی کودک شکلی را می¬کشد. سپس به طور شفاهی برای کودک یا کودکان دیگر توضیح می¬دهد که چطور همان چیز را طراحی کنند. این بازی سنجش خوبی برای مهارت های ارتباطی است.

یک بازی دیگر مورد علاقه¬ی کودکان این است که یک نفر چیزی را طراحی می-کند و نفر بعدی تلاش می¬کند دقیقا همان را بکشد.

طراحی بدون دیدن را فراموش نکنید. برای این کار مدل طراحی را نگاه کنید و بدون نگاه کردن به کاغذ یا برداشتن قلم از روی کاغذ، آن را نقاشی کنید. لازم نیست جزئیات را بکشید.

یک نفر می¬تواند طرحی را شروع کند و به نفر بعدی بدهد تا آن را تمام کند. می-توانید برای هر شخص زمان محدودی در نظر بگیرید یا اجازه بدهید هر کس طرحش را بکشد و وقتی احساس کرد نصف آن را کشیده است، کاغذ را به نفر بعدی بدهد.

یک بازی دیگر که شبیه به پیدا کردن شکل¬ها از میان خط¬های در هم و برهم است، چشمان تان را ببندید و به سرعت چند خط در هم و برهم روی کاغذ بکشید. بعد برگه¬ی کاغذ را به نفر بعدی بدهید تا با شروع کردن از آن خط هایک طرح بکشد.

یک بزرگسال شکل¬های هندسی را روی کاغذ می¬کشد و آن را آویزان می¬کند تا کودکان ببینند. سپس ،هر بار فرد بزرگسال یکی از شکل¬های هندسی را نام می¬برد و کودکان باید با استفاده از آن شکل چیزی بکشند تا کم کم تمام نقاشی شکل بگیرد. این ایده برگرفته از ایده¬ی چری هارل از وبگاه Teachers.net است.

یک بازی که یک بار در کتابی به آن برخوردم – یادم نیست کجا- این است که ۵ نقطه روی یک برگه کاغذ بگذارید. سپس، با استفاده از این پنج نقطه یک آدم بکشید. یکی از نقطه ها جای سر را مشخص می کند، دو تا از آن¬ها جای دست¬ها و دو تا از آن¬ها جای پا ها. روشن است؟ صبر کنید من از پسرم می¬خواهم که یکی برای شما بکشد.

ديدگاه شما