"حرف زدن، نوشتن، خواندن" !

"حرف زدن، نوشتن، خواندن" !

 از کودکان کلاس دوم خواسته بودم سه تصویر را که دوست دارند روی کاغذ A4 بچسبانند و با خود به کلاس بیاورند.

Unknown Object

از آن ها خواستم هرکدام رو به روی هم کلاسی ها بایستند و برگه شان را به آن ها نشان دهند و بگویند چرا این تصویر را دوست دارند؟ هنگام انتخاب یا چسباندن این تصویر چه احساسی داشتند درباره این تصویر چه فکر می کنند؟ 

بعد از تمام شدن صحبت کودکان از آن ها خواستم هرکدام دست کم یک جمله زیر هر تصویر بنویسند یا درباره تصویرها داستانکی بنویسند. 

در پایان، نوشته های شان را برای یکدیگر خواندند. گروهی، فقط یک جمله زیر تصویر نوشته بودند. عده ای برای هر تصویر یک داستانک ساخته بودند و بعضی هم تصاویر را به هم مربوط کرده و داستانکی ساخته بودند. همه را تشویق کردم و برای شان گفتم که خودشان بیرون از کلاس هم می توانند هر وقت خواستند این کار را انجام دهند. کودکان حرف زدند، نوشتند، خواندند و لذت بردند. 

این فعالیت را فخری ذهبیون در انجمن دوست داران ادبیات کودک اصفهان اجرا کرده است.

اطلاعات:
نویسنده:
فخری ذهبیون
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۷-۰۹ ۱۵:۱۳
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما