نام بعضی نفرات روشنم می دارد!

نام بعضی نفرات روشنم می دارد!

 

نام بعضی نفرات، روشنم می دارد ...

نام بعضی نفرات، رزق روحم شده است

وقت هر دلتنگی، سوی شان دارم دست

جرئتم می بخشد، روشنم می دارد

(نیما یوشیج)

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۲-۱۷ ۱۵:۳۴
متن سفارشی:

ديدگاه شما