نقش کتاب در زندگی کودکان من

در این صفحه می‌خواهیم با اقشار مختلف جامعه گفت‌وگوهایی درباره‌ی تجربیات کتابخوانی با فرزندان‌شان داشته باشیم. افرادی که فرزندان خود را از کودکی با کتاب انس داده‌اند و کتابخوانی را بخشی جدایی‌ناپذیر از رشد و تربیت فرزندان خود دانسته‌اند.

در این‌جا درباره‌ی تجربیات این عزیزان و تاثیری که کتاب بر فرزندان آن‌ها داشته است، با آن‌ها به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

نقش کتاب در زندگی کودکان من

در این صفحه می‌خواهیم با اقشار مختلف جامعه گفت‌وگوهایی درباره‌ی تجربیات کتابخوانی با فرزندان‌شان داشته باشیم. افرادی که فرزندان خود را از کودکی با کتاب انس داده‌اند و کتابخوانی را بخشی جدایی‌ناپذیر از رشد و تربیت فرزندان خود دانسته‌اند.

در این‌جا درباره‌ی تجربیات این عزیزان و تاثیری که کتاب بر فرزندان آن‌ها داشته است، با آن‌ها به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

گفت‌و‌گو با فهمیه رحیم نیا، نقش کتاب در زندگی کودکان من
نقش کتاب در زندگی کودک یا کودکان من، طرح تازه‌ای از کتابک است که می‌خواهد برود میان قشرهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی از هنرمندان تا کارآفرینان، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها، کارگران، و زنان خانه‌دار و ... و همه آن‌ها که دیده می‌شوند و دیده نمی‌شوند، اما سرشار از تجربه کتابخوانی برای کودک یا...
گفت و گو با نهضت قریشی‌نژاد، نقش کتاب در زندگی کودکان من
نقش کتاب در زندگی کودک یا کودکان من، طرح تازه‌ای از کتابک است که می‌خواهد برود میان قشرهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی از هنرمندان تا کارآفرینان، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها، کارگران، و زنان خانه‌دار و ... و همه آن‌ها که دیده می‌شوند و دیده نمی‌شوند، اما سرشار از تجربه کتابخوانی برای کودک یا...
گفت‌و‌گو با نفیسه نفیسی، نقش کتاب در زندگی کودکان من
گفت‌وگو با خانم نفیسه نفیسی، از کوشندگان فرهنگی و فعالان فرهنگ کودکی و ادبیات کودکان در اصفهان و پایه‌گذار موسسه رنگین‌کمان سپید. خانم نفیسی در ابتدای این گفت‌وگو به عنوان خوش‌آمدگویی آورده‌اند: مگر می‌شود از کسی که همه زندگی‌اش عاشق کتاب بوده خواست که درباره نقش کتاب برای کودک حرفی بزند، او بی‌...
گفت‌و‌گو با صفورا نیری، نقش کتاب در زندگی کودکان من
نقش کتاب در زندگی کودک یا کودکان من، طرح تازه‌ای از کتابک است که می‌خواهد برود میان قشرهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی از هنرمندان تا کارآفرینان، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها، کارگران، و زنان خانه‌دار و ... و همه آن‌ها که دیده می‌شوند و دیده نمی‌شوند، اما سرشار از تجربه کتابخوانی برای کودک یا...
گفت‌و‌گو با محبوبه نجف خانی، نقش کتاب در زندگی کودکان من
نقش کتاب در زندگی کودک یا کودکان من، طرح تازه‌ای از کتابک است که می‌خواهد برود میان قشرهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی از هنرمندان تا کارآفرینان، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها، کارگران، و زنان خانه‌دار و ... و همه آن‌ها که دیده می‌شوند و دیده نمی‌شوند، اما سرشار از تجربه کتابخوانی برای کودک یا...
گفت‌و‌گو با گلی امامی، نقش کتاب در زندگی کودکان من
نقش کتاب در زندگی کودک یا کودکان من، طرح تازه‌ای از کتابک است که می‌خواهد برود میان قشرهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی از هنرمندان تا کارآفرینان، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها، کارگران، و زنان خانه‌دار و ... و همه آن‌ها که دیده می‌شوند و دیده نمی‌شوند، اما سرشار از تجربه کتابخوانی برای کودک یا...
گفت‌و‌گو با ثریا قزل ایاغ، نقش کتاب در زندگی کودکان من
در چارچوب گزارش پیوسته «نقش کتاب در زندگی کودکان یا کودک من» از خانم قزل ایاغ استاد باتجربه ادبیات کودکان خواستیم که در نقش یک مادر از تجربه‌های کتابخوانی با فرزندشان « یکتا » برای کتابک بگوید تا همگان در روایت این تجربه‌های باارزش سهیم شوند. من و دخترم و خواندن برای من پاسخگویی به این پرسش بسیار...
گفت‌و‌گو با کیوان عبیدی آشتیانی، نقش کتاب در زندگی کودکان من
نقش کتاب در زندگی کودک یا کودکان من، طرح تازه‌ای از کتابک است که می‌خواهد برود میان قشرهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی از هنرمندان تا کارآفرینان، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها، کارگران، و زنان خانه‌دار و ... و همه آن‌ها که دیده می‌شوند و دیده نمی‌شوند، اما سرشار از تجربه کتابخوانی برای کودک یا...
گفت‌و‌گو با رخشان بنی اعتماد، نقش کتاب در زندگی کودکان من
نقش کتاب در زندگی کودک یا کودکان من، طرح تازه‌ای از کتابک است که می‌خواهد برود میان قشرهای گوناگون اجتماعی و فرهنگی از هنرمندان تا کارآفرینان، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، تکنسین‌ها، کارگران، و زنان خانه‌دار و ... و همه آن‌ها که دیده می‌شوند و دیده نمی‌شوند، اما سرشار از تجربه کتابخوانی برای کودک یا...

پرسش و پاسخ