افسانه های ایرانی برای نوجوانان

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با افسانه های ایرانی برای نوجوانان را مشاهده کنید.

سرگذشت اردشیر پاپکان - بخش چهارم، اردشیر و شاهپور
مقاله
فهرست: پیام اردشیر به کید هندی دختر مهرک برسر چاه راز دختر زادن هرمزد راز گفتن شاهپور پیام اردشیر به کید هندی پس از آن که اردشیر کارگردان و هفتان بوخت را به پایان رسانید. شورش‌های دیگر به...
سرگذشت اردشیر پاپکان - بخش سوم، اردشیر و دختر اردوان
مقاله
فهرست: نامه پسران اردشیر عقاب سرخ زادن شاهپور راز گشودن موبد موبدان   نامه پسران اردشیر چنان که گذشت، اردشیر پس از آن که اردوان پادشاه اشکانی را شکست داد دختر وی را به زنی گرفت. از...
سرگذشت اردشیر پاپکان - بخش دوم، اردشیر و هفتان بوخت
مقاله
فهرست: مقدمه  کرم جادو شکست اردشیر از هفتان بوخت پیمان شکنی مهرک برز و برز آذر تدبیر برادران اردشیر در جامه‌ی بازرگانان کشتن اژدها و گشودن دژ   مقدمه  در کنار خلیج...
سرگذشت اردشیر پاپکان - بخش نخست، اردشیر و اردوان
مقاله
فهرست: مقدمه خواب پاپک راز ساسان زادن اردشیر خشم گرفتن اردوان بر اردشیر اردشیر و کنیزک اردوان گریختن اردشیر از پی تاختن اردوان فرۀ‌ایزدی رفتن پسراردوان در پی اردشیر پیوستن بناک به اردشیر...
زریر و ارجاسب
مقاله
فهرست: مقدمه خشم ارجاسب نامه ارجاسب پاسخ زریر آماده کردن سپاه  پیشگویی جاماسب خشم گرفتن گشتاسب نوید سرداران رای گشتاسب نبرد ایرانیان و خیونان وعده‌ی ارجاسب کشته شدن زریر به...
جنگ رستم و دیوان
مقاله
سرگذشت رستم، بزرگ‌ترین قهرمان داستان‌های باستانی ایران از روزگار قدیم در ایران رایج بوده. فردوسی شاعر نامدار ما، داستان دلاوری‌های او را در شاهنامه سروده است. به تازگی افسانه‌ای درباره جنگ رستم و...
داریوش بزرگ و گوماتا
مقاله
فهرست: مقدمه لشکرکشی به حبشه پیام پادشاه حبش بازگشت آپیس کشتن بردیا کشتن خواهر بردیا پسر پرکساسب  دو مرد مجوس اعتراف کمبوجیه بردیای دروغین راز بردیا یاران هفتگانه پایان کار...
داستان آفرینش
مقاله
فهرست: مقدمه روشنایی و تاریکی آغاز نبرد مهر ایزد بنای عالم روشن شهر ایزد  گردش عالم گیاهان و جانوران پایان جهان   مقدمه مانی در اوایل دورهٔ ساسانی، نزدیک به هزار و هفتصد سال...
زادن زردشت
مقاله
فهرست: مقدمه فره‌ی زردشت روان زردشت تن زردشت   مقدمه از روزی که اهریمن بدنهاد، نخستین بار به جهان هرمزد حمله برد، هرمزد تا سه هزار سال به ساختن و پرداختن جهان ما مشغول بود، و اهریمن...
فره‌ی ایزدی
مقاله
فهرست: بخش نخست بخش دوم بخش سوم ایرانیان قدیم پادشاهان و پیامبران خود را صاحب «فره ایزدی» می‌دانستند. فره ایزدی نشان لطف خداوندی بود و شکوه پادشاهی بیان بر قامت کسی راست نمی‌شد. شاهان ایران از...
داستان جمشید
مقاله
فهرست: مقدمه  هرمزد و جمشید شهریاری جمشید افزایش موجودات افزایش موجودات باردیگر فراخ شدن زمین بار سوم انجمن ساختن هرمزد دژساختن جمشید     مقدمه  یکی از...
فرشته باران و دیو خشکی
مقاله
فهرست: مقدمه جنگ آزمایی تیشتر و اپوش زورآزمایی دیگر چیره شدن تیشتر غرش رعد   مقدمه  ایرانیان قدیم به فرشتگان و ایزدان گوناگون اعتقاد داشتند و نگاهبانی کارهای عالم را بر عهده...
آرش کمانگیر
مقاله
میان ایران و توران سال‌ها جنگ و ستیز بود. در نبردی که میان افراسیاب تورانی و منوچهر شاهنشاه ایران در گرفت، سپاه ایران در مازندران به تنگنا افتاد. عاقبت دو طرف به آشتی رضا دادند و برای آن که مرز دو...
هرمزد و اهریمن
مقاله
فهرست: مقدمه فریب خوردن اهریمن آفریدن جهان جهان ما آفریدن اختران امشاسپندان «جَه» ماده دیو اهریمنی حمله اهریمن پایان نبرد مقدمه  پیش از آن که اسلام ظهور کند...

پرسش و پاسخ