فهرست کتاب‌های ماه

 فهرست کتاب‌های ماه

سایت کتابک از تیرماه ۱۳۹۰ هر ماه به طور پیوسته، فهرستی از مناسب‌ترین کتاب‌های کودکان و نوجوانان را که تا کنون منتشر شده‌اند، به مخاطبان خود ارائه می‌دهد.

این فهرست، دربرگیرنده‌ی کتاب‌های بررسی‌شده از سوی گروه کتابشناسی کتابک است که با زبانی ساده، روشن و قابل فهم، برای والدین، مربیان، آموزگاران و کتابداران کودک معرفی می‌شوند. در معرفی هر کتاب، افزون بر موضوع، درون‌مایه‌ و خلاصه‌، ارزش‌ ادبی و هنری اثر نیز بیان می‌شود. همچنین گروه کتابشناسی کتابک، به همراه معرفی کتاب‌ها، در پیوند با برخی از آن‌ها، فعالیت‌هایی مناسب را به خوانندگان پیشنهاد می‌دهد. در تهیه‌ی این فهرست، شماری از اعضای شورای کتاب کودک با کتابک به شکل داوطلبانه همکاری دارند.