اثربخشی قصه‌گویی گروهی در افزایش عزت‌نفس دختران کلاس دومی

اثربخشی قصه‌گویی گروهی در افزایش عزت‌نفس دختران کلاس دومی

اثر بخشی روش قصه گویی به صورت گروهی در افزایش عزت نفس کودکان دختر پایه دوم ابتدایی

زبان قصه زبانی است برگرفته از فطرت انسان‌ها و دوست داشتن قصه‌ها و شنیدن آن‌ها از طبیعت انسان برخاسته است از آنجا که کودکان به فطرت نزدیکترند، قصه و قصه‌گویی را دوست دارند و از آن تأثیر می‌پذیرند و می‌توان از آن به عنوان یک فن آموزشی و درمانی استفاده کرد و از آن طریق عزت نفس کودکان را افزایش داد.

عزت نفس یک جنبه مهم در کارکرد یا کشش کلی فرد و از مهم‌ترین مؤلفه‌های سلامت روانی انسان می‌باشد که بر سایر متغیرهای شخصیتی و فعالیت‌های فرد تأثیر گذاشته و با زمینه‌های دیگری چون سلامت روانی-اجتماعی، عملکرد شغلی و تحصیلی در ارتباط است.

هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر استفاده از روش قصه گویی به روش گروهی (به عنوان تکنیکی آموزشی درمانی در افزایش عزت نفس کودکان بوده است. روش تحقیق نیمه آزمایشی است و جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیهٔ دانش آموزان ابتدایی شهرستان مشهد است که از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی از بین افرادی که نمرهی عزت نفس آنان پایین بوده است به صورت تصادف ۳۰ نفر انتخاب شدند. و در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.

پژوهش حاضر این فرض را که قصه گویی در جلسات گروهی به کودکان موجب افزایش عزت نفس آن‌ها می‌شود، را مورد آزمایش قرار می‌دهد برای اجرای پژوهش بعد از مطالعه مقدماتی و بررسی ابزار پژوهش یعنی پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت). گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۴۵ دقیقه ای در جلسات قصه گویی به صورت گروهی شرکت کردند (برنامه جلسات و انتخاب قصه‌ها با توجه به مؤلفه‌های عزت نفس صورت گرفت).

هر دو گروه بعد از ۲ ماه در پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس نتایج به دست آمده بین میانگین تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون کوپر اسمیت در گروه آزمایش و گروه گواه تفاوت معنادار وجود داشت و با ۰٫۹۹ درصد اطمینان می‌توان گفت که قصه گویی به صورت گروهی باعث افزایش عزت نفس کودکان می‌شود...

فایل کامل مقاله را از بخش پیوست دریافت کنید.

اطلاعات:
فایل های ضمیمه:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۰۹-۲۵ ۱۸:۳۹
نویسنده:
مریم سلطانی، خدیجه آرین، لیلی انگجی
منبع:
فصلنامه روانشناسی تربیتی شماره بیست و نهم، سال نهم، پاییز ۹۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما