بازی اسم و فامیل

بازی اسم و فامیل

بازی اسم و فامیل هم به طور فردی و هم گروهی انجام می شود؛ به گونه‌ای که اگر دو نفر بازیکن وجود داشته باشد، با هم بازی می‌کنند یا اگر ۴ نفر یا ۶ نفر باشد نیزمی‌شود به دو گروه ۲ یا ۳ نفره تقسیم شوند یاهر ۶ نفر به طور جداگانه به رقابت بپردازند.

قبل از شروع بازی، همه بازیکنان یا گروه‌ها، جدولی را رسم می‌کنند. موارد خواسته‌شده در جدول، اختیاری است که ممکن است تا ۱۲ مورد متغیر باشد؛ به طور مثال: از نام، نام خانوادگی، نام رنگ، نام شهر، نام کشور، نام خودرو و نام حیوان تشکیل می‌شود.

پس از ترسیم جدول مورد نظر، همه به حالت آماده‌باش منتظر می‌ایستند و هر یک به نوبت باید یکی از حروف الفبا را بگوید. زمانی که حرفی از حروف الفبا گفته شد، بازیکنان باید واژه‌هایی که با آن حرف شروع می‌شود، در ذیل نام‌های خواسته‌شده بنویسند.

در این بازی هر فردی زودتر از همه، نام‌های خواسته‌شده را بنویسد، با صدای بلند واژه‌ی «استُپ» را می‌گوید که همه باید از نوشتن دست بردارند.

در این لحظه، همه برگه‌ها را پایین می‌گذارند تا زیر نظر همه بازیکنان، امتیازشماری شود. در این بازی هر مورد صحیح ۱۰ امتیاز دارد. هم چنین اگر کلمه‌هایی که نوشته شده با دیگر بازیکنان مشترک باشد، ۵ امتیاز خواهد داشت.در این بازی سرعت عمل و دقت، مهم‌ترین عوامل برنده شدن است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۱-۱۶ ۱۴:۳۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما