تئاتر مشارکتی برای کودکان و نوجوانان

در تازه ترین اثر داود کیانیان با طرح مباحثی روبرو می شویم که در معدود کتاب های نظری تئاتر کودک و نوجوان بدان پرداخته نشده است.

مباحث این کتاب از طرح کاربردها آغاز می شود. در ادامه تئاتر مشارکتی با صفت تئاتر آیینی نوین توصیف شده و خاستگاه،عناصر و تعریف آن آمده است. تجربه های کارگردانی، نمایشنامه نویسی در ادامه آمده اند و اجرای گام به گام و پیشنهادهایی برای آغاز نمایش با خردسالان، کودکان و نوجوانان مصداق های مشخصی برای مطالب پیش گفته ارایه می دهند.

آسیب شناسی و نکته های درخور توجه برای مخاطب کتاب و نیز سه نمایشنامه پیوست به مباحث نظری، نمونه هایی تثبیت شده از تجربیات پژوهشگر را عرضه می کند: سه نمایشنامه یه دوستی داشتم (برای خردسالان) بچه هاکمک (برای کودکان) و یه کودک و دو مادر (برای نوجوانان).

تهیه کننده
منوچهر اکبرلو
نویسنده
داود کیانیان
ویراستار
مسعود میرعلایی
Submitted by editor on