بانو توران اشتیاقی

درگذشت بانوی بردباری و آگاهی

بانو توران اشتیاقی، از پیشگامان آموزش و پرورش و پایه گذاران شورای کتاب کودک در گذشت.

او از دهه ی ١٣٤٠ در کنار توران میرهادی، معصومه سهراب و دیگر بزرگان شورا به گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی کودکان پرداخت و پیگیرانه این موضوع را چه در حوزه ی دانشگاهی و چه در حوزه ی اجتماعی پیش می برد. 

توران اشتیاقی همچون توران میرهادی در زندگی نابردباری های بسیار دید، اما همچون او بر این باور بود که غم های بزرگ را باید به کارهای بزرگ تبدیل کرد. او با این باور تا آخرین روزها آگاهانه زیست.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۸-۲۷ ۱۲:۱۴
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.