دکتر سیوس

دکتر سیوس

یک انسان، یک انسان است. مهم نیست که او چقدر کوچک است.

راهنما

ديدگاه شما