وین دایر

وین دایر

کودکان شما را از روی رفتارتان می شناسند نه از آن چه بر زبان می آورید.

راهنما

ديدگاه شما