پژوهش در پایه چهارم دبستان

در کلاس چهارم، دامنه ی آشنایی دانش آموزان با یکی از ابزارهای مهم پژوهش یعنی شناخت کتابخانه و چگونگی استفاده از آن گسترش می یابد و آن ها از طریق کتاب درسی فارسی با انواع ادبیات آشنا می شوند. درس های علوم، تعلیمات اجتماعی و حتی ریاضیات نیز آن ها را در حرکت به سوی تفکر علمی و شکل گیری بینش اجتماعی یاری می دهد. مطالعه ی مجلههای ویژه ی این گروه سنی توان فکری آن ها را افزایش می دهد و زمینه ی مناسبی برای طرح پرسش های متنوع فراهم می سازد. برنامه های رادیو و به ویژه تلویزیون در این زمینه تاثیر فراوان دارند. در این سن، کودکان از کار گروهی لذت می برند. همکاری گروهی، سبب پیشرفت فرآیندهای فکری آن ها می شود و تمرین ها باید توان پرسشگری را به وسیله ی انواع رسانه های دیداری، شنیداری و گفتاری تقویت کنند و سپس شیوه ی جست و جو را به آن ها بیاموزند.

راهنما
صفحه اصلی: 

ديدگاه شما