چند روش برای لذت بردن کودکان از كتابخوانی

چند روش برای لذت بردن کودکان از كتابخوانی

  • محیطی آرام برای كتابخوانی فراهم كنید.
  • هر روز و همه جا، پیش از خوابیدن، بعد از ظهر، در مطب پزشک یا اتوبوس كتاب بخوانید.
  • از نوشته هایی كه كودک تان را در خانه، خیابان و فروشگاه ها محاصره كرده اند، بازی ترتیب دهید. آن ها همگی بهانه هایی برای خواندن هستند.
  • درباره ی داستان و تصویرهای كتاب با كودک خود گفت وگو كنید. 
  • از او بخواهید ماجراهای بعدی داستان را حدس بزند.
  • به كودک خود فرصت دهید با تكرار بخش های تكرار شونده ی داستان یا حدس زدن قافیه ی شعرها شما را در خواندن همراهی كند.
  • از كتاب هایی كه امكان سهیم شدن كودک را در خواندن فراهم می كنند، مانند كتاب هایی كه بخش بیشتر داستان به كمک تصویرها بیان می شود، استفاده كنید.
  • كتاب های مورد علاقه ی كودک تان را برایش بازخوانی كنید.
  • كودكان از به نمایش درآوردن داستان های آشنا لذت می برند. با در اختیار گذاشتن وسایل بی مصرف خانه امكان اجرای داستان را برای آن ها فراهم كنید.
  • نوار داستان های مورد علاقه ی آن ها را در اختیارشان قرار دهید. شنیدن چندباره ی داستان، تشخیص و تطبیق واژه های نوشته شده با واژه هایی را كه می شنوند، برای شان امكان پذیر می كند.

ديدگاه شما