گزارشی از نشست هیچ نسلی نباید از آموزش محروم بماند

گزارشی از نشست هیچ نسلی نباید از آموزش محروم بماند

یازده آوریل در بانك جهانی نشستی با نام «هیچ نسلی نباید از آموزش محروم بماند» برگزار شد.

هدف از این نشست پیشرفت و توسعه ی اجرای امور ابتكاری و نوآورانه و حمایت بیشتر و گسترده تر برای توجه بیشتر به نیازهای آموزشی كودكانی بود كه درگیر بحران سوریه، هم در داخل سوریه و هم در كشورهای پناهجوی همسایه هستند. همه ی شركت كنندگان به لزوم فراهم آوردن آموزش اشاره كردند تا از بی سوادی كودكان و نوجوانان درگیر بحران سوریه هستند، پیشگیری شود. آن ها بر نقش حیاتی آموزش برای رشد و توسعه ی بلندمدت، ثبات و امنیت در این مناطق تاكید ورزیدند.

آیرینا بوكووا، مدیرعامل یونسكو، گفت:‌ سه میلیون كودك و نوجوان از مدرسه محروم اند، و آینده ی همه ی نسل ها به خطر خواهد افتاد، باید با حمایت از آموزش باکیفیت و فراهم آوردن آن برای تمام کودکان روی آن ها سرمایه گذاری كنیم زیرا آن ها آینده ی منطقه اند، زیرا این نسل به حاشیه رانده شده و بیكار هدف سواستفاده و استثمار و برده كشی قرار می گیرند و به راحتی جذب خشونت و افراط گری می شوند. او تأكید كرد كه سامانه های آموزشی كشورهای میزبان در تلاش است تا هزاران كودك و نوجوان پناه جو را به مدرسه بازگرداند.
او بیان کرد:‌ باید از تلاش ها و اولویت های دولت های کشورهای میزبان حمایت کنیم و آن ها را در چالش های فوری و بلندمدت در خصوص دسترسی به آموزش با کیفیت یاری رسانیم.

ریاست این نشست را وزیر امور خارجه ی انگلستان در بخش رشد و پیشرفت بین المللی به عهده داشت. در این جلسه مقامات بلند مرتبه سازمان ملل، بانك جهانی و اتحادیه اروپا و نمایندگان دولت از جمله وزیر همكاری بین المللی و برنامه ریزی اردن، وزیر آموزش و پرورش و آموزش عالی لبنان حضور داشتند.

ایده ی نخست نشست «هیچ نسلی نباید از آموزش محروم بماند» در سال ۲۰۱۳ شکل گرفت. درست زمانی که دولت های میزبان، اهداکنندگان، سازمان ملل، سازمان های بین المللی و سازمان های مدنی یا غیردولتی گرد هم آمدند تا راهکاری را به وجود بیاورند که هیچ نسلی از کودکان سوری بیسواد نمانند و همه ی کودکان از آموزش با کیفیت برخوردار باشند. هدف این طرح فراهم آوردن آموزش، محیطی امن برای کودکان سوری و فرصت های دیگر برای آینده شان است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۲-۰۳ ۱۲:۱۲
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما