روش های ترویج کتاب های سبز یا زیست محیطی

امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست، لزوم مدیریت منابع، صرفه جویی و استفاده ی بهینه از آن ها و جایگزین کردن منابع، از دغدغه های مهم اندیشمندان و کارشناسان توسعه به شمار می رود.

در کشور ما توجه به اهمیت حفظ محیط زیست از دیدگاه علمی، دارای پیشینیه ی طولانی نیست، اگرچه صرفه جویی در منابع در نسل های گذشته ی ما ریشه ای استوار دارد و به ویژه در میان مردم روستا در گذشته های نه چندان دور، هیچ چیز دور ریخته نمی شده، بلکه مادربزرگ ها، و مادر مادربزرگ های ما، حتماً مورد استفاده ی جدیدی برای آن پیدا می کرده اند.

بنابر ضرورت حفظ کره ی زمین برای نسل های آینده و نگه داشتن آن به عنوان جایی که بتوان آسوده و سالم در آن زیست، لزوم آموزش مقوله ی محیط زیست و چگونگی حفاظت از آن به کودکان آشکار و بدیهی است. کتاب های بسیاری در حوزه های محیط زیست و زیر شاخه های آن منتشر شده و می شوند، از جمله مجموعه ی «کتاب های سبز» از انتشارات فنی ایران که می توان با بهره گرفتن از کتاب های این مجموعه و فعالیت های پیشنهادی آن ها، کودکان را هر چه بیشتر به این موضوع حساس و علاقه مند کرد. افزون بر بلند خوانی و خواندن جمعی این کتاب ها و انجام فعالیت های پیشنهادی شان، می توان ده ها فعالیت جذاب و هیجان انگیز دیگر برای آشنایی کودکان و نوجوانان با این مقوله ی حیاتی ترتیب داد و در آن ها احساس مسئولیت نسبت به مادر زمین و حفظ آن برای نسل های آینده و تبدیل آن به جایی بهتر برای زندگی همه ی موجودات زنده ی کنونی را برانگیخت و تقویت کرد.

 

ديدگاه شما