ساخت کتابخانه با قرقره کابل

قرقره‌های بزرگ چوبی جهت بسته بندی سیم‌ها و کابل‌های فشار قوی در صنایع کابل سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

می‌توانید با استفاده از این قرقره‌ها کتابخانه درست کنید.

وسایل مورد نیاز برای ساخت کتابخانه

  • قرقره کابل
  • رنگ 
  • چرخ‌

روش ساخت کتابخانه را در تصاویر ببینید.

ساخت کتابخانه

ساخت کتابخانه

ساخت کتابخانه

منبع
Submitted by editor on