چالش ۳۰ روزه قدرشناسی (قدرشناس باشیم)

عنوان لاتین:
30days of gratitude challenge

روز جهانی قدردانی ۲۱ سپتامبر هر سال برابر با ۳۰ شهریورماه جشن گرفته می‌شود.

به‌مناسبت این روز جهانی چالشی سی‌روزه را به شما معرفی خواهیم کرد. هر روز زندگی خود را با قدرشناسی از یک چیز هر چند کوچک در اطراف خود آغاز کنید. فیلم روز جهانی قدرشناسی را در اینجا ببینید.

روز یکم- امروز به‌خاطر بوییدن چه رایحه‌ای قدرشناس هستید؟

روز دوم- به‌خاطر استفاده از کدام تکنولوژی قدرشناس هستید؟

روز سوم- به‌خاطر دیدن چه رنگی قدرشناس هستید؟

روز چهارم- به‌خاطر خوردن چه غذایی قدرشناس هستید؟

روز پنجم- امروز به‌خاطر شنیدن چه صدایی قدرشناس هستید؟

چالش ۳۰ روزه قدرشناسی

روز ششم- به‌خاطر وجود چه چیزی در طبیعت قدرشناس هستید؟

روز هفتم- به‌خاطر داشتن چه خاطره‌ای در ذهن‌تان قدرشناس هستید؟

روز هشتم- به‌خاطر خواندن چه کتابی قدرشناس هستید؟

روز نهم- به‌خاطر حضور در چه مکانی قدرشناس هستید؟

روز دهم- به‌خاطر چشیدن چه طعمی قدرشناس هستید؟

روز یازده‌ام- به‌خاطر وجود کدام تعطیلات در تقویم سال قدرشناس هستید؟

روز دوازده‌ام- برای لمس چه چیزهایی قدرشناس هستید؟

چالش ۳۰ روزه قدرشناسی

روز سیزده‌ام- به‌خاطر داشتن چه توانایی‌هایی قدرشناس هستید؟

روز چهارده‌ام- امروز به‌خاطر دیدن چه منظره‌هایی قدرشناس هستید؟

روز پانزده‌ام- به‌خاطر وجود چه فصلی قدر شناس هستید؟

روز شانزده‌ام- بدنتان چطور؟ آیا به‌خاطر آن قدر شناس هستید؟

روز هفده‌ام- به‌خاطر داشتن چه دانشی قدر شناس هستید؟

روز هجده‌ام- به‌خاطر دیدن کدام اثر هنری قدر شناس هستید؟

روز نوزده‌ام- امروز به‌خاطر داشتن چه حسی قدر شناس هستید؟

چالش ۳۰ روزه قدرشناسی

روز بیستم- بخاطر داشتن چه کسی در زندگی‌تان قدر شناس هستید؟

روز بیست و یکم- به‌خاطر شنیدن کدام آهنگ قدر شناس هستید؟

روز بیست و دوم- به‌خاطر گوش سپردن به کدام قصه قدر شناس هستید؟

روز بیست و سوم- به‌خاطر داشتن کدام‌یک از سنت‌ها قدر شناس هستید؟

روز بیست و چهارم- به‌خاطر شرکت در چه چالشی قدر شناس هستید؟

روز بیست و پنجم- به‌خاطر کدام لحظه در این هفته قدر شناس هستید؟

روز بیست و ششم- به‌خاطر چه احساساتی که از سوی دیگران دریافت کرده‌اید، قدر شناس هستید؟

روز بیست و هفتم- به‌خاطر چه چیز هر چند کوچکی که به طور روزمره در زندگی استفاده می‌کنید، قدر شناس هستید؟

روز بیست و هشتم- چه اتفاق کوچکی امروز رخ داد که به‌خاطرش قدر شناس هستید؟

روز بیست و نهم- امروز به‌خاطر داشتن کدام دوست یا اعضای خانواده‌تان قدر شناس هستید؟

روز سی‌ام- به‌ خاطر داشتن چه استعداد یا مهارتی قدر شناس هستید؟

برگردان:
ترانه خداویردی
Submitted by editor on