نوروز فرخنده باد

عمو گاوه می نوازه
این سبزه وای چه تازه
دُم موشی هم چه نازه
این قمری است نه غازه
هفت سین برای نوروز
این تازه یک آغازه
آغاز شیرین و شاد

نوروز فرخنده باد

 

Submitted by editor on