داستان های "ترسناک برای کودکان و نوجوانان" آری یا نه؟

داستان های "ترسناک برای کودکان و نوجوانان" آری یا نه؟

چندی است که انتشار داستان های ترسناک برای کودکان و نوجوانان با استقبال گسترده ای از سوی مخاطبان خود قرار گرفته است. این موضوع نگرانی مادر و پدرها و آموزگاران و کتابداران را برانگیخته است. شماری از کارشناسان ادبیات کودکان نیز با این گونه ادبی برای کودکان و نوجوانان مخالف اند و خواندن آن ها را به کودکان و نوجوانان توصیه نمی کنند. اما همه داستان های ترسناک یکسان نیستند. برخی بر این باورند که خواندن شماری از کتاب های ترسناک نه تنها برای کودکان ونوجوانان زیانبار نیست، بلکه آن ها رادر رویارویی با ترس ها و تنش های خود یاری می رساند.

شما چه فکر می کنید؟ آیا شما برخی از داستان های ترسناک را به کودکان ونوجوانان توصیه می کنید؟ چرا آری و چرا نه؟ دیدگاه های خود را با ما در میان گذارید.