كنفوسیوس

سخن كنفوسیوس درباره تعلیم

خردمند شاگردانش رابه وقت تعلیم هدایت می‌كند، به دنبال نمی‌كشاند. آن هارا به پیشروی می‌خواند، متوقف نمی‌كند. راهی پیش روی آن هامی‌گشاید، به جایی نمی‌برد. اگرشاگردی برآن شودكه خود مشتاقانه بیندیشد، می‌توان اورامعلم خوبی خواند.

 

كنفوسیوس فیلسوف نامدارچینی، پانصد سال قبل ازمیلاد درباره ی معلم خوب(یاآموزش مؤثر).

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۲-۱۷ ۲۲:۰۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما