مطالعات ادبیات کودک

Iranian Children's Literature Studies
مطالعات ادبیات کودک

مطالعات ادبیات کودک دوفصل نامه ی علمی - پژوهشی است که نخستین شماره ی آن ‌در بهار و تابستان ۱۳۸۹ منتشر شده است.

این نشریه با امتیاز دانشگاه شیراز و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و مدیریت دکتر مصطفی سعادت و سردبیری دکتر کاووس حسن لی اداره می شود. در شیوه نامه ی مجله، هدف از انتشار آن تقویت روشمندی در پژوهش های ادبیات کودک و نوجوان و کمک به رشد بیشتر و بهتر نقد و تولید نظریه در عرصه ی ادبیات کودک و نوجوان ایران عنوان شده است. این نشریه در قطع ۱۶ در ۲۳ با جلد مقوایی به چاپ می رسد.

 

راهنما
ایمیل: 
clsjournal@shirazu.ac.ir
نشانی: 
شیراز، پردیس ارم، ساختمان پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی، مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، دفتر مجله ی مطالعات ادبیات کودک.
تلفن: 
۶۴۶۰۷۶۳۳ - ۰۷۱۱

ديدگاه شما