آماده سازی قصه برای بازگو کردن

قصه گویی به از بر کردن نیای ندارد اما نیازمند آمادگی است. برداشتن چند گام شما را در آماده کردن زمینه ای برای یک تجربه لذت بخش یاری می رساند.

این پیشنهادهای یک قصه گوی ماهر است:

  • قصه را سه بار به طور کامل از آغاز تا پایان بخوانید.
  • به طور ذهنی ترتیب زمانی رویدادها را فهرست کنید. بدین ترتیب، شما یک طرح ذهنی از رویدادهای مهم برای خود خواهید داشت. 
  • قصه را از نو بخوانید و رویدادهایی را که از یاد برده اید یادداشت کنید.
  • رویدادهای اصلی را مرور کنید و جزئیاتی را که به یاد دارید بر آن بیفزاییدو درباره معنای این رویدادها و شیوه های بیان آن ها به جای از بر کردن واژه به واژه آن ها فکر کنید. 
  • هنگامی که به این نتیجه رسیدید که قصه را خوب می دانید آن را در برابر آینه نقل کنید. 
  • پس از آن که دو یا سه بار دیگر تمرین کردید، آن وقت جمله بندی شما پیشرفت بیشتری می کند و می توانید برای نشان دادن شخصیت های گوناگون بیان خود را تغییر دهید.
  • با تغییر دادن حالت و حرکت دست های خود، شخصیت های گوناگون را بیافرینید.
  • نگران استفاده از سکوت برای جدا کردن صحنه ها از هم نباشید.
Submitted by editor6 on