آشنا کردن دانش آموزان با بخش های گوناگون یک مقاله پژوهشی

آشنا کردن دانش آموزان با بخش های گوناگون یک مقاله پژوهشی

یک مقاله ی پژوهشی را تکثیر کنید و در اختیار دانش آموزان قرار دهید. از آن ها بخواهید آن را بخوانند. از چند نفر درباره ی قسمت های مختلف مقاله پرسش کنید و روی تخته ی کلاس بنویسید:

 • صفحه ی عنوان و فهرست مطالب (چکیده، مقدمه، آزمایش ها، داده ها، نتیجه گیری، منابع و سپاسگزاری). بعد درباره ی هر یک برای دانش آموزان توضیح دهید.
 • صفحه ی اول، موضوع پژوهش است و گاهی نام و نشان و پایه ی تحصیلی خودشان.
 • صفحه ی دوم فهرست مطالب
 • چکیده: نمایی کلی از پژوهش، شامل: عنوان پژوهش و بیان هدف آن، مسئله، فرضیه و توضیح مختصری از منابع کار و نتایج است.
 • مقدمه: مقدمه باید هدف از اجرای پروژه را بیان کند و اطلاعاتی درباره ی زمینه هایی که دانش آموز را به این پژوهش ترغیب کرده است، بدهد، همراه با بیان خلاصه ای از فرضیه که بر پایه ی پژوهش به آن رسیده است. مقدمه باید گویای اطلاعات و معلوماتی باشد که بر پایه آن ها فرضیه ای برای پاسخ به یک مسئله مطرح شده و در آن به اطلاعات و تجربه هایی که راهنمای دانش آموز در انتخاب پژوهش بوده است، اشاره شود.
 • آزمایش ها: دانش آموز باید در علوم طبیعی، تمام آزمایش ها را به طور کامل، شامل: مسئله ی آزمایش، فهرست مواد لازم و مقدار هر یک از آن ها و همچنین توصیف منابع کار به صورت بندهای جداگانه بنویسد. همه ی اندازه گیری ها و مشاهداتش را در طی آزمایش بیان کند. منحنی ها، جدول ها و نمودارهایی را که از داده ها تهیه کرده است، نام گذاری کند و در صورت امکان با چند رنگ نمایش دهد.
 • در علوم اجتماعی، مصاحبه ها، اسناد و منابع همه ی جست و جوهای میدانی و کتابی خود را توضیح دهد.
 • نتیجه گیری: خلاصه ای از آنچه براساس نتایج آزمایش دریافته است، در یک صفحه یا کمتر بیاورد و بنویسد که آیا داده های آزمایش، فرضیه را تایید می کنند یا نه. او می تواند برنامه هایی برای آزمایش های بعدی پیشنهاد کند.
 • منابع: همه ی اسناد مکتوبی که از آن ها اطلاعات گرفته، همه ی افرادی که با آن ها مصاحبه کرده، همه ی سایت ها و نرم افزارهایی که به او اطلاعات داده اند، این قسمت را در برمی گیرند.
 • فهرست منابع مکتوب را تهیه کند. فهرست نام افرادی را که با آن ها مصاحبه کرده است به طور جداگانه به ترتیب حروف الفبایی بنویسد. عنوان و مقام و با اجازه ی خودشان، نشان محل کارشان و نیز فهرست نرم افزارها، سایت ها، سخنرانی ها و... را ذکرکند.
 • سپاسگزاری: اگرچه پروژه باید کار خود دانش آموز باشد، کمک گرفتن از دیگران اشکالی ندارد. این بخش، شامل بند کوتاهی در معرفی افرادی است که به هر شکل به او کمک کرده اند.
 • از دانش آموزان بخواهید که هر کدام یک مقاله ی تحقیقی از کتاب ها یا اینترنت، تهیه، و بخش های مختلف آن را مشخص کنند و به کلاس بیاورند.
 • در کلاس چند مقاله خوانده شود و در زمینه ی قسمت های مختلف آن با دانش آموزان گفت و گو کنید.
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۹-۲۲ ۲۱:۲۶
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب: چگونه پژوهش کنیم؟ نویسنده: جنین ون کلیو . ترجمه و تدوین: هادی حری
متن سفارشی:

ديدگاه شما