کتابخوانی، گفت و گو و اجرای نمایش "داستان نخ"

داستان نخ، یکی از داستان های هوشنگ مرادی کرمانی است که فضای زندگی و گذران یک روز زندگی یک کولی و کودکش رابه تصویر می کشد. 

من این داستان را با کودکانی در خانه و همچنین در کلاس در مدرسه خورشید خواندم. پیش از آغاز به خواندن داستان، با طرح پرسش هایی کودکان را به فکر کردن درباره موضوع داستان تشویق کردم.

پرسش هایی مانند :

  • آیا فکر می کنیدهمه ی بچه هامثل شما زندگی می کنند؟
  • آیا شیوه های گوناگون زندگی را می شناسید؟
  • فکر می کنید افرادی که با شیوه ای متفاوت از شما زندگی می کنند، هم مانند شما فکر می کنند؟

کودکان در پاسخ به این پرسش ها با یکدیگر گفت و گو می کردند و گفت و گوی گروهی انجام گرفت. سپس خواندن داستان را آغاز کردم. پس از پایان داستان نیز کودکان دوباره به شکل گروهی درباره زندگی کولی و کودکش با یکدیگر گفت و گو کردند. کودکان از شنیدن داستان بسیار لذت برده بودند و می گفتند که متوجه گذر زمان نشده اند. پس از پایان گفت و گو، کودکان داستان را به شکل نمایش اجرا کردند. در مدرسه خورشید نیز کودکان درباره این داستان نقاشی کشیدند. این فعالیت همراه با کودکان ۱۱ و ۱۲ ساله اجرا شد. 

نویسنده
فخری ذهبیون
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by admin on