ماه پیشونی-بهاره نیرومند

روز به روز، ماه به ماه

پشت شب های سیاه

بعدِ هر زمستونی،

سوزِ برف و بارونی،

با صدای چلچله فصل بهار خبر می شد

سیزده ها به در می شد!

زندگی بدک نبود

مثه قوريِ شکسته رو دلش ترک نبود!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۲-۰۴ ۱۱:۱۷
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
بهاره نیرومند
متن سفارشی:

دیدگاه ها

من دوست نداشتم من عاشقش بودم


عالی


ديدگاه شما