آماده سازی

آماده ‌سازی به طور عام به معنی انجام كارهای جاری برای گذاشتن كتاب در قفسه است.

این فعالیت ها عبارتند از:

  • ثبت و مهر زدن منابع در ابتدای ورود به کتابخانه
  • نوشتن شماره ی‌ بازیابی منابع روی برچسب ‌ها و چسباندن آنها
  • تهیه دسته برگه ‌های فهرست ‌نویسی
  • برگه آرایی برگه های فهرستنویسی و قرار دادن آن ها در برگه دان‌ های کتابخانه
  • چسباندن جیب كتاب(یا در صورت ماشینی بودن، نصب باركد و نوارهای مغناطیسی)، چسباندن برگه های سررسید امانت، نوشتن و قرار دادن کارت های امانت در جیب کتاب‌ها
  • تهیه کارت عضویت برای اعضادر مرحله‌ ی خدمات عمومی و سرویس‌ دهی اطلاعات
  • تهیه نشانه ‌های راهنما برای منابع در سطح کتابخانه

     

ديدگاه شما