کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان منتشر شد

کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان منتشر شد

کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان منتشر شد.

کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان، پژوهش فاضل شریفی از فرهیختگان افغان، تنها منبع در این زمینه است که به پژوهشگران افغان و پژوهشگران کشورهای دیگر و همچنین به مراکز فرهنگی و دانشگاهی و کتابخانه ها کمک می کند تا تحول فرهنگ کودکی را در این کشور با فرهنگ کهن بهتر و بیش تر بشناسند.

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران، همان گونه که از نامش پیداست، نزدیک به ۱۵ سال است که به کار پژوهش درباره تاریخ و فرهنگ و مطالعات کودکی ایران متمرکز است. در این راستا موسسه برای خود رسالت ویژه ایی در جهت همبستگی فرهنگی با کشورهای مانند تاجیکستان و افغانستان قائل است. زیرا ما یک فرهنگ در چند کشور هستیم. ریشه های مان یکی است و هنگام بررسی های تاریخی گذر همه مان به یک سرچشمه می رسد. انتشار کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان از سوی انتشارات موسسه با همین هدف انجام پذیرفته و البته موسسه امیدوار است در آینده نزدیک بتواند کارهای مشترک فرهنگی با پژوهشگران کشورهای همسایه یا کشورهای با حوزه تمدنی مشترک انجام دهد.

سرفصل ها و زیرفصل های این کتاب به شرح زیر است:

فصل یک

نگاهــی به پیشینه ی موضــوع

فصل دو

کودک و ادبیات کودک

الف. کودک و دوره هـــای کودکـی

ب. ادبیات کودک

فصل سه

چگونه گی آموزش، تربیت و ادبیـات کودک افغانستـان تا سده بیستم

الف. آموزش، تربیــت و ادبیات کودک در دوره قبــل از ظهور دین اســـلام

ب. آموزش، تربیت و ادبیات کودک در اوایـل عهـد اسلامی تا دوره تیمـوریان

پ. آموزش، تربیت و ادبیات کودک از آغاز دولت سلجوقی تا پایان دوره مغــول

ت. آموزش، تربیــت و ادبیات کودک در دوره تیمـــوریان تا سده بیستــم

فصل چهار

چگونه گی آموزش، تربیت و ادبیــات کودک افغانستان در دوره معاصر

الف. چگــونـه گــی طـرز تفکــر نسبت بـه کـودک

ب. چگونـه گـی مکاتب و مراکـز آموزشی افغانستـان

پ. چگونه گی تألیف و ترجمه کتب درسی افغانستان

فصل پنج

وضعیت عمومی ادبیات معاصر افغانستان و تأثیر آن بالای ادبیات کودک

الف. وضعیت عمومی ادبیات افغانستـان

ب. وضعیـت ادبیات کودک افغانستـان

فصل شـــــش

چگونه گی آثار آموزشی، تربیتی و ادبی کودک افغانستان در دوره معاصر

الف. چگونه گی آثار آموزشی – تربیتی کودک افغانستان

ب. چگونه گی آثار ادبی کودک افغانستان در دوره معاصر

فصل هفـــت

مروری بر زنده گی و آثار برخی از پیشگامـان ادبیـات کودک افغانستان

الف. شاعـران ادبیات کودک

ب. نویسنـده گان ادبیات کودک

پ. مترجمان ادبیات کودک

برای تهیه این کتاب می توانید با شماره های ٨٨۵۵٣۵٢٨ و ۸۸۵۵۲۳۱۸ تماس بگیرید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۴-۰۹ ۱۴:۰۳
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما