رفتارقاطعانه: مفهوم قاطعیت در رفتار بافرزند چیست؟

رفتارقاطعانه: مفهوم قاطعیت در رفتار بافرزند چیست؟

"چگونه می توانیم به درستی یا نادرستی حرف یا عقیده ای پی ببریم؟

چگونه و به کمک چه کارهایی می توانیم سر حرف یا عقیده ی درست باقی بمانیم و در مخالفت با کارهای نادرست پافشاری کنیم؟

آیا پافشاری برآنچه فکر می کنیم درست است یا مخالفت با آنچه فکر می کنیم نادرست است، یک امر دایمی است و افراد قاطع امکان ندارد از حرف خود برگردند؟"

کتاب "رفتار قاطعانه..." با این پرسش های بنیادین از والدین و مربیان و تمام کسانی که با کودکان سر و کار دارند، آغاز می شود و پس از ارایه ی پاسخ های کوتاه به آن ها، به آسیب های ناشی از نبود قاطعیت در خانواده و ویژگی های والدین قاطع می پردازد. آوردن نمونه های ساده اززندگی روزانه، به درک مفاهیم و پیشنهادهای ارایه شده کمک می کند. پرسش هایی که در میانه ی هر بخش آمده است، والدین و مربیان را به تفکر و سنجش رفتار خود با رفتار منطقی و درست در زمینه ی مورد بحث وا می دارد و از پیامد رفتارهای غلط آگاه می سازد. در بخش "تمرین"، داستانی همراه با چند پرسش، برای اظهار نظر والدین وانتخاب راهکار درست و در پایان کتاب، خلاصه ی نکات مهم، پیشنهاد برای بحث و گفت و گو درباره ی مطالب کتاب و استفاده ی بهتر از راهکار ها و آموزه های آن آمده است.

ديدگاه شما