مقدمه بر ادبیات کودک: بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی

مقدمه بر ادبیات کودک: بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی

در مقدمه‌ی ناشر بر این کتاب آمده است که انتشار این نخستین کتاب از مجموعه مباحث نظری ادبیات کودک و نوجوان حرکتی در راستای تقویت بنیادهای نظری ادبیات کودک و نوجوان و شناخت هرچه بهتر ویژگی های بومی و فرهنگ خودی در این شاخه از ادبیات است.

در مقدمه‌ی نویسنده نیز اشاره شده است که او در جمع بندی اولیه‌ی تجربه هایش به این نتیجه رسیده بود که سطح درک کودکان در جوامع مختلف بنابر شیوه‌ی آموزش و سطح رفاه اقتصادی و روابط اجتماعی حاکم بر زندگی آ‌ن‌ها، تفاوت می‌کند. اما با مطالعه‌ی بیشتر نتیجه گرفته است که «تصور» جوامع مختلف از کودکان یکسان نیست و این ناهمسانی نیز بیگمان به همان ویژگی های فرهنگی و اقتصادیشان برمیگردد. شاه آبادی پس از مطالعه‌ی کتاب «قرون کودکی» نوشته‌ی فیلیپ آرین‌، نویسنده‌ی فرانسوی که تحول کودکی در اروپا را به عنوان یک «مفهوم» از سده های میانه تا هجدهم بررسی کرده و به این نظر رسیده است که هرکدام از جوامع بنا به سطح اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی خود در دورهای خاص از تلقی اجتماعی از کودک به سر می برند، بر آن شده است که به « بررسی تحول تاریخی مفهوم کودکی» در اروپا و ایران بپردازد. به گفته‌ی او، این کتاب، جلد اول این بررسی است و جلد دوم آن به بررسی ادبیات کودک ایرانی از مشروطه به بعد می پردازد. کتاب "مقدمه بر ادبیات کودکان: بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی"، دارای چهار فصل است با عنوان های: چیستی ادبیات کودک، کودک در دنیای باستان ، کودک در دوران میانه، کودک در دنیای جدید. در پایان هر فصل منابع مورد استفاده‌ی نویسنده، معرفی شده اند.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
حمیدرضا شاه آبادی فراهانی
سال نشر
۱۳۸۲

ديدگاه شما