بنياد‌های ادبيات كودكان

بنياد‌های ادبيات كودكان

نکاتی درباره ادبیات کودکان: تعریف موضوع، پیشینه، زیبایی شناختی، نقش تقسیم بندی، انواع مفهوم کودکی، ادبیات کودک در جهان و ایران، مخاطبان، نقد ارتباط کتاب کودک، هدف، روانشناسی رشد و ادبیات کودک، کتاب های (اطلاعاتی) شعر و مطالب این کتاب را تشکیل میدهند.

در کتاب «بنیادهای ادبیات کودک» افزون بر تعریف ادبیات کودک، ادبیات کودک، حوزه ی موضوعی و چگونگی طبقه بندی آن، نویسنده ادبیات کودک به ویژه سرچشمه های آن را به عنوان یک «جریان نو» مطرح کرده است. در فصلهایی از کتاب نیز به مخاطبان ادبیات کودک، ویژگیهای سنی و ذهنی آنها و دلیل نیازشان به ادبیات ویژهی خود که جدا از ادبیات بزرگسالان است، پرداخته و ذوق زیبایی شناسی کودکان را از بزرگسالان جدا کرده است. سپس اصول نظری نقد ادبیات کودک و بنای زیبایی شناختی و اصول آن مورد بحث قرار گرفته و در پایان ژانرها یا انواع ادبیات کودک که نویسنده آنها را شامل بازماندهی فرهنگ عامه و نیز فرهنگ جدید میداند، معرفی شده اند. فهرست منابع مورد استفاده ی نویسنده در پایان کتاب آمده است.

شناسنامه کتاب:
نویسنده
کمال پولادی
ویراستار
  • سکینه پایدار
سال نشر
۱۳۸۴
راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
عاطفه سلیانی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ